Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Αυτή η ιστοσελίδα έχει αποκλειστικά πληροφοριακό σκοπό και οι παρεχόμενες σε αυτή πληροφορίες δεν προορίζονται για συμβουλή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η Valetudo interpres έχει συγκεντρώσει και διαχειρίζεται με την απαιτούμενη φροντίδα και προσοχή, τις πληροφορίες της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Ωστόσο, ενδεχόμενα λάθη δεν είναι δυνατόν πάντοτε να αποφευχθούν. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να αποκτηθούν δικαιώματα από τις πληροφορίες που παρέχονται στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Η Valetudo interpres δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενες ζημιές οι οποίες απορρέουν με οποιονδήποτε τρόπο, από τη χρήση της ιστοσελίδας ή από ανακρίβειες και μη έγκυρες πληροφορίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα και/ή από ζημιές που προκύπτουν λόγω (προσωρινής) μη-διαθεσιμότητας της ιστοσελίδας.

Τα παρακάτω αφορούν σε τυχόν παραπομπές και/ή σε συνδέσμους άλλων ιστοσελίδων οι οποίες δεν διαχειρίζονται από την Valetudo interpres. Αυτές οι ιστοσελίδες έχουν συμπεριληφθεί προς ενημέρωση των χρηστών και έχουν συγκεντρωθεί καλόπιστα για το κοινό στο οποίο απευθύνεται η Valetudo interpres.

Η Valetudo interpres δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τη χρήση και την διαθεσιμότητα αυτών των ιστοσελίδων.

Η Valetudo interpres δεν εγγυάται την έγκαιρη παραλαβή και επεξεργασία των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων ηλεκτρονικών μηνυμάτων που έχουν σταλεί σε αυτή. Επιπλέον, δεν φέρει καμία ευθύνη για τις συνέπειες μη-έγκαιρης παραλαβής ή επεξεργασίας μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων ηλεκτρονικών μηνυμάτων που έχουν σταλεί προς αυτή.